உந்து சக்தி இல்லாமல் நகரும் திரவம்

புழுவைப் போல நெளிந்து செல்லும் ஒரு புதிய வகை திரவத்தை அமெரிக்காவிலுள்ள பிராண்டெய்ஸ் பல்கலைக்கழக (Brandeis University in Massachusetts) விஞ்ஞானிகள் உருவாக்கியுள்ளனர். இப்புதிய திரவம், சம தளத்திலேயே, எந்தவித உந்து சக்தியும் இல்லாமல் நெளிந்து செல்கிறது.

Microtubule_structure

பாக்டீரியா முதற்கொண்டு எல்லா உயிர்களின் உயிர்-இயந்திரவியல் பண்புகளுக்கு (biomechanical properties) காரணமான  மைக்ரோடியூபுல்களை (microtubule) ஆராய்ந்து, அதே போன்ற மைக்ரோடியூபுல்களை கொண்டு திரவத்தை உருவாக்கியுள்ளனர். மாட்டின் மூளையில் உள்ள நரம்பிலிருக்கும் மைக்ரோடியூபுல்களை இந்த ஆராய்ச்சிக்கு பயன்படுத்தினர். அதனுடன் கிநெசின் (kinesin) மற்றும் அடினோசின் டிரைபாஸ்பேட் (adenosine triphosphate) சேர்த்து திரவத்தை உருவாக்கியுள்ளனர். மைக்ரோடியூபுல்களை இணைப்பதற்கு கிநெசினும், உந்து சக்தியை அளிக்க அடினோசின் டிரைபாஸ்பேட்டும் பயன்பட்டன.

240_F_123164999_GuE1ukNnFCit0uFD2lmRkOKZ1tehtJEz

Liquid That Can Push Itself Along a Flat Surface

Moving a liquid from point A to point B typically requires either a sloping surface or a pump of some sort to apply pressure.

A new kind of material that is in early development requires neither, instead relying on a squirming skeleton of microscopic fibres to move it in a direction, opening the way for a class of fluid capable of worming itself through a channel.

Researchers from Brandeis University in Massachusetts took a hint from nature and investigated how the biomechanical properties of materials called microtubules could be applied to a mixture to make it move in a single direction around a container.

In this particular case, the researchers used the microtubules found inside the nerves of a cow’s brain.

On their own, the mass of fibres would be about as impressive as wet cobwebs. But the researchers found they could turn a watery mixture of cow microtubules into molecular motors by adding a couple of other ingredients.

The first was kinesin, a protein which naturally attaches to the microtubule and ‘walks’ along its length in a molecular waddle.

Another component was the energy-carrying molecule adenosine triphosphate (ATP), which generally provides a kick of power whenever it donates one of its three phosphates to proteins such as kinesin.

Putting them together, the researchers found the kinesin connected a pair of microtubule strands like a rung on a ladder, and – when powered by the ATP – walked them in opposite directions.

Each kinesin that walked off the end of a fibre was soon replaced by others connecting other fibres, creating a squirming mess of microscopic worms.

This turbulence could be harnessed to push the fluid in the same direction simply by choosing the right shape for the container.

However, there could easily be a role for self-propelled gels in the future of mechanical engineering.

Even without an application, this research provides insight into the dynamics of moving fluids inside our own cells.

Source Science alert

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s