முதலையை போன்ற அமைப்புடைய டைனோசர் – டெலியோக்ரட்டர்

முதலையை போன்ற அமைப்புடைய, டைனோசர் குடும்பத்தை சேர்ந்த 245 மில்லியன் ஆண்டுகள் பழைமையான  நான்கு காலில் நடந்த ,ஒரு பெரும் ஊர்வனத்தின் புதைப்படிமானங்களை தன்சானியா நாட்டில், விஞ்ஞானிகள் கண்டெடுத்துள்ளனர் . ஆறடி நீள ஊர்வனத்திற்கு டெலியோக்ரட்டர் ராடினஸ் (Teleocrater rhadinus) என்று பெயர் வைத்துள்ளனர். இந்த கண்டுபிடிப்பு ஆரம்ப கால விலங்குகள் பற்றிய அடிப்படை கோட்பாடுகளை மாற்றியமைக்கிறது.

இது இரண்டு அடி உயரமாகவும், இருபது முதல் அறுபத்தைந்து பவுண்ட் எடை கொண்டதாகவும் இருந்திருக்கும். சில உடல் அமைப்புகள் டைனோசர் இன பறவைகளை ஒத்திருந்தாலும் அதன் மற்ற உடல் அமைப்புகள் முதலையை ஒத்திருந்தன.

முன்பு முதலை இனம் பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்து பறவை வகை டைனோசர் இனம் உருவானது என்று எண்ணி இருந்தனர். ஆனால் இடையில் டெலியோக்ரட்டர் இனம் ஓன்று இருந்திருக்கிறது.

டெலியோக்ரட்டர், டைனோசர்க்கும் முதலை இனத்திற்கும் இடையில் உள்ள ஒரு விடுபட்ட இணைப்பாகும் (missing link).

1

Early dinosaurs were similar to crocodiles

Scientists have unearthed fossils of the earliest known dinosaur relative, a 245-million-years old giant reptile that walked on four legs like a crocodile.

The six-foot-long, lizard-like carnivore, called Teleocrater rhadinus, was discovered in Tanzania. The finding fundamentally changes our ideas about the evolution of the prehistoric animals.

It is the earliest member of the bird-like side of the family. It is not a direct ancestor of dinosaurs, but it’s the oldest known dinosaur cousin, researchers said.

Teleocrater did not look much like a dinosaur. It resembled the monitor lizards alive today, researchers said.

It was between six and ten feet long, including its long neck and longer tail and it probably weighed between twenty and sixty-five pounds. It likely stood around two feet tall at the hip.

Some of its features, like the jaw muscle attachments at the back of its skull, clearly put it in the bird-like archosaur camp with the dinos, it has a lot in common with its more distant crocodilian cousins, researchers said.

We used to think that many of the distinctive features of bird-line archosaurs evolved very quickly after they diverged from the crocodile line because early bird-line archosaurs like Marasuchus, Dromoeron, and Lagerpeton were small and very dinosaur-like,” said Ken Angielczyk, associate curator at The Field Museum in the US.

“However, Teleocrater shows us that bird-line archosaurs initially inherited many crocodile-like features from the common ancestor of all archosaurs, and that the ‘typical’ bird-line features evolved in a step-wise fashion over a longer period of time,” Mr. Angielczyk said.

Teleocrater is a missing link between dinosaurs and the common ancestor they share with crocodiles, he said.

Source: Hindu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s