கடல் படுகையிலிருந்து 10 கி.மீ., ஆழத்திலும் உயிர்கள்

கடல் படுகையிலிருந்து, 10 கி.மீ., ஆழத்தில் உள்ள தரைத் தளத்திலும் நுண் உயிரிகள் இருக்கலாம் என்பதை நெதர்லாந்து பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த ஆலிவர் பிளம்ப்பர் (Oliver Plümper, Netherlands’ Utrecht University) தலைமையிலான விஞ்ஞானிகள் குழு கண்டறிந்துள்ளது

மரியானா ட்ரேன்ச் (Mariana Trench) என்ற உலகிலேயே ஆழமான கடல் பகுதியின் அருகில் உள்ள வெப்பநீர்ம துவாரங்கள்  வழியே ரிமோட் மூலம் இயக்கப்படும் கருவியை உள்ளே அனுப்பி அங்கிருந்து மண் மாதிரிகளை எடுத்து ஆராய்ந்தார்கள்.

gஎரிமலைப் பகுதியில் எடுக்கப்பட்ட அந்த கனிம வளமிக்க மண்ணில் செர்பென்டைன் (serpentine) என்ற கணிமமும், கரிம பொருளும் (organic material) கிடைத்தன. இந்த ஆர்கானிக் மூலக்கூறுகள் மண்ணில் உயிரிகள் இருந்ததற்கு சான்றாக இருந்தது. ஆனால் அது எந்த உயிரினம் என்று கண்டறியப்படவில்லை.

s

ஒலிவைன் என்ற கனிமம் நீருடன் வினை புரியும் போது செர்பென்டைன் என்ற கனிமம் உருவாகும். அவ்வாறு வினை புரியும் போது ஹைட்ரஜன் மற்றும் மீத்தேன் வாயு வெளியேறும். இவை இரண்டும் அந்த பகுதியில் இருக்கும் நுண்ணுயிர்களுக்கு உணவாகும். இதனால் செர்பென்டைன் கனிமம் இருக்கும் இடங்களில் உயிர்கள் இருக்க வாய்புகள் அதிகம் என்று அறியலாம்.

இந்த ஆராய்ச்சி வேற்று கிரகத்திலும் கடலுக்கு அடியில் உயிர்கள் உள்ளனவா என்று அறிய உதவும்.

stock-vector-shiny-red-ribbon-on-white-background-with-copy-space-vector-illustration-324743945

Life could exist up to 10 kilometres beneath the sea floor

A new study that found signs of microbes alive today below the deepest place on Earth, the vast underwater canyon called the Mariana Trench. The trench is part of a subduction zone, where the Pacific tectonic plate slips beneath the Philippine Sea plate. The surrounding seafloor is littered with hydrothermal vents and mud volcanoes, churning out ingredients from the deep Earth.

“This is another hint at a great, deep biosphere on our planet,” says study leader Oliver Plümper, a researcher at the Netherlands’ Utrecht University. “It could be huge or very small, but there is definitely something going on that we don’t understand yet.”

Life may be able to survive so deep because subduction zones are relatively cool; magma doesn’t hit the sinking crust until it reaches a lower point in the mantle. As such, Plümper extrapolated that the known temperature limit of life—around 120 degrees Celsius—wouldn’t come to a depth of at least ten kilometres below the ocean floor.

That could make these microbes the deepest life known on our planet, trumping microbes found in seafloor sediment as much as three miles down.

Plümper’s team examined organic material found in serpentine, a class of minerals formed when olivine in the upper mantle reacts with water pushed up from within the subduction zone. The combination produces hydrogen and methane gas, which microbes can use as food.

Source National Geographic

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s