பனிக்கரடியின் மோப்ப சக்தி

தட்ப வெப்ப மாற்றங்கள், காற்று படிவங்களில் மாறுதல்களை ஏற்படுத்துகின்றன. இது பனிக்கரடியின் உணவுக்கான வேட்டையை மிகக் கடினமாக்குகிறது

ஆனால் துருவக் கரடிகள் காற்றில் மூக்கை உயர்த்தி, இரையின் வாடையை அறிந்து அத்திசையில் பயணிப்பதை, கனடாவிலுள்ள ஆல்பெர்டா பல்கலைக்கழகத்தின்  விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்துள்ளனர். அவர்கள் Hudson Bay பனிக்கரடிகளை 11 ஆண்டுகள், GPS and satellite imagery மூலம் பின்தொடர்ந்தது ஆராய்ந்தனர். பனிக்கரடியின் உணவான சீல்கள் பெரும்பாலும் பனி மூடப்பட்ட, கண்களுக்கு புலப்படாத இடங்களில் கிடைக்கும். அவற்றை கண்டறிய அதன் மோப்ப சக்தியே பெரிதும் துணை புரிகிறது.

இந்த  மோப்ப சக்தி காற்று மிதமாக வீசும் போது மட்டும் தான் துணை புரிகிறது என்று விஞ்ஞானிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.

1

Polar bears rely on smell and wind direction to hunt

Researchers have confirmed what has long been suspected — polar bears rely on their nose and the direction of the wind to hunt seals.

A University of Alberta study concludes that polar bears, already under threat from shrinking sea ice, will face still more challenges as climate change makes hunting more difficult by affecting wind patterns.

The study tracked Hudson Bay polar bears for 11 years using GPS and satellite imagery before cross-referencing their movements with wind patterns. Ron Togunov, lead author said researchers found polar bears travel crosswind to detect as much as they can through their sense of smell.

That’s crucial when bears are trying to find seal dens that are under layers of snow and virtually invisible to the eye. The bears use the hunting technique most when winds are moving more slowly. They also use it at night when they can’t see as clearly. So bears rely more heavily on their sense of smell.

Since bears can’t rely as much on their nose when wind speeds pick up, that spells bad news for the iconic bears. Faster wind speeds might decrease the hunting success,” Togunov said.

Source The star

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s